Политика за поверителност


Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от "КАДАБРА 2019" ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

1. Данни за администратора и за контакт с него.

"КАДАБРА 2019" ЕООД, ЕИК: 204944320, със седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. „Сребърна“ 21, представлявано от Весела Витанова, в качеството й на Управител.

Искания, въпроси и жалби може да отправяте и на електронен адрес: office@cadabra.bg.

2. Данни, които администратора събира за кандидатите за обявена работна позиция.

КАДАБРА събира Вашите лични данни по някоя от следните начини:

 • От Вас директно, посредством направените от Вас кандидатури за работа.

Когато кандидатствате за дадена позиция, давате съгласието си КАДАБРА да събира и обработва вашите данни за целите на подбор на персонал за конкретната позиция.

При кандидатстване може да изберете и да дадете съгласието си КАДАБРА да събира и обработва вашите лични данни за период от 5 г. и да се свърже с Вас, в случай, че има друга позиция, за която сте подходящ/а.

Данните, които събира администраторът включват:

 • информация за контакт;
 • образование и трудов стаж, обучения и допълнителна квалификация;
 • езиковите умения и други умения, свързани с работата;
 • препоръки;
 • информация, съдържаща се във Вашата автобиография и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.

3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

КАДАБРА обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Извършване на подбор на персонал.

При осъществяване на дейността си за целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, КАДАБРА обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Когато КАДАБРА обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват до оттеглянето на даденото съгласие, при условие че лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

           При събирането и обработването на лични данни КАДАБРА спазва следните принципи:

 • Принцип на законосъобразност и добросъвестност на обработването, като КАДАБРА събира личните данни на субектите на лични данни, само в предвидените в чл. 6 от Регламента случаи и посредством предвидените начини.
 • Принцип на прозрачност – КАДАБРА определя процедура за предоставяне на достъп до събраните и обработвани лични данни и информира всички физически лица за типа на данните, които се събират от него.
 • Принцип на конкретност на целите   - личните данни се събират само за определена конкретна цел, за която субектите на лични данни се уведомяват.
 • Принцип на ограниченото събиране – събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото за изпълнение на конкретната цел. Информацията се събира по законен и обективен начин;
 • Принцип на ограниченото използване, разкриване и съхранение – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;
 • Принцип на ограничение на съхранението – личните данни трябва за да се събират, обработват и съхраняват само за определен срок, или ако е невъзможно да се определи такъв срок, то за определяем срок.
 • Принцип на прецизност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
 • Принцип на сигурността и опазването – личните данни трябва да са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на чувствителността на информацията.
 • Принцип на отчетността - администраторът на лични данни трябва да бъде в състояние във всеки един момент да може да докаже мерките, които е предприел за опазване на личните данни на различните категории субекти на лични данни.

4. Категории получатели на данни извън БСР София.

КАДАБРА не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър, както  и в случаите, в които на основание на съгласие на субекта данните са предоставени на обработващ личните данни, с цел предоставяне на конкретна услуга.

КАДАБРА предоставя събраните лични данни на кандидатите за работни позиции, обявени от клиентите на администратора, на клиента, по чието възлагане се прави подбора за съответната позиция, при спазване на всички изисквания за предоставяне на данните на обработващ или на съвместен администратор.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Обработващи личните данни за целите на предоставяне на услуга.

5. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни КАДАБРА обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 5 г. се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 мес. и 5 г., според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

6. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп до събраните за вас лични данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация;
 • Право на коригиране: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни;
 • Право на изтриване (доколкото не противоречи на нормативно заложено задължение на Администратора за съхранение на определена информация за определен срок);
 • Право да ограничите обработването на лични данни (доколкото не противоречи на нормативно заложено задължение на Администратора за обработване на определени данни): при определени обстоятелства, като например – ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване;
 • Право на преносимост на данните: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни;
 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до КАДАБРА (писмено или по електронен път).

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

В някои случаи КАДАБРА може да предостави ваши лични данни на получатели, намиращи се в трети държави – извън ЕС, а именно САЩ, Канада и Австралия. В тези случаи КАДАБРА трансферира данните, при спазване на изискванията на Общия регламент, въз основа на решение за адекватност или други законно признати основания, а именно: а) правно обвързващ и приложим инструмент между публичните власти или органи; б) задължителни фирмени правила; в) стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията и др.

8. Бисквитки

Уебсайтът на КАДАБРА използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта), за да Ви отличи от други потребители на уебсайта. Това помага да се предостави по-добър опит, когато търсите в уебсайта, а също позволява да се подобри уебсайта във времето. Уебсайтът използва "бисквитки", за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността.

Някои бисквитки съдържат лични данни. Повечето бисквитки нe събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя.

Ние предлагаме определени услуги, които са достъпни само чрез използването на бисквитки. Като цяло, бисквитките изпълняват до четири различни функции.

8.1 Съществени бисквитки

Някои бисквитки са от съществено значение за оперирането на системата. Ако регистриран потребител избере да деактивира тези бисквитки, потребителят може да не бъде в състояние да има достъп до цялото съдържание на системата.

8.2  Експлоатационни бисквитки

Други бисквитки могат да се използват за анализ на това как потребителите използват системите и да наблюдават работата на системата. Това ни позволява да предоставим висококачествен опит чрез персонализиране на предлагането и бързо да идентифицираме и коригираме проблемите, които възникват. Тези бисквитки могат също да бъдат използвани, за да се отбележат продукти или услуги на сайта, които ще бъдат от интерес за потребителите, базирани на използването им от системата.

8.3      Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки са използвани, за да се запомнят някои предпочитания на потребителите.

8.4      Бисквитки за поведенчески насочени реклами

Ние може да използваме бисквитки, за да предоставим на потребителите реклами, които са относими за тях и за техните интереси. КАДАБРА може също да използва бисквитки на трети лица по отношение на проучване на пазара, проследяване на приходите, подобряване на функционалността на сайта и контролиране спазването на тези условия и политиката за авторското право.

Потребителите винаги са свободни да откажат от бисквитките, ако техният браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от системите на КАДАБРА.

9. Въведени от КАДАБРА мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на КАДАБРА за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Настоящата Политика за защита на лични данни подлежи на актуализация. При всяка актуализация на Политиката администраторът ще публикува промените на интернет страницата си по начин, който да е лесно видим за потребителя.